Global — интернет-провайдер в г. Энергодар » Договор на услуги

Всё будет хорошо

 

Договор на услуги

.

Договір приєднання

про надання телекомунікаційних послуг

 

Товариство з обмеженою відповідальністю «ТЕНОР», в особі директора Москаленка Івана Юрійовича, який діє на підставі Статуту Товариства, іменоване надалі «Товариство», і

будь-яка  Особа, іменована надалі «Абонент», яка приєдналась до цього Договору шляхом підписання Заяви-приєднання, з іншої сторони,

у сумісному згадуванні іменовані «Сторони», склали цей Договір про наступне:

Визначення термінів, які використовуються в цьому Договорі:

абонент– фізична або юридична особа, яка отримує телекомунікаційну послугу відповідно до умов цього Договору;

абонентська плата– сума грошових коштів, яка періодично утримується (списується) Товариством за надання Абоненту телекомунікаційної послуги у розрахунковому періоді;

Договір– договір, умови якого встановлені Товариством, оприлюднені на офіційному WEBсайті Провайдера, і який укладається лише шляхом безумовного приєднання Абонента до Договору в цілому в момент акцепту Абонентом умов цього Договору. Абонент не може запропонувати свої умови Договору (ст.634 Цивільного кодексу України).

акцепт– повне й беззастережне прийняття Абонентом умов цього Договору приєднання, що підтверджується оформленням Абонентом заяви про приєднання, а також внесенням абонентської плати.

телекомунікаційна послуга (послуга) – продукт діяльності Товариства, спрямований на задоволення потреб Абонента у сфері телекомунікацій (передачі та прийому знаків, сигналів, письмового тексту, зображення, звуку, а також повідомлень будь-якого роду за допомогою, у тому числі, телекомунікаційної мережі Товариства);

телекомунікаційна мережа – комплекс технічних засобів (єднальних кабелів, обладнання локальних мереж, серверів тощо), які належать Товариству на праві власності, призначених для маршрутизації, комутації, передавання та/або приймання знаків, сигналів, письмового тексту, зображень та звуків або повідомлень будь-якого роду;

кінцеве обладнання – обладнання Абонента, яке призначене для з’єднання з пунктом закінчення телекомунікаційної мережі Товариства з метою забезпечення доступу до телекомунікаційних послуг (персональний комп’ютер, комутатор (світч), маршрутизатор (router) тощо);

офіційний Wеb-сайт Товариства – WWW-сервер Товариства, на якому розміщується вся необхідна інформація для використання послуг. Wеb-сайт Товариства розміщений та доступний в мережі Інтернет за адресою: http://global-ua.com.

тариф – документ, у якому наводиться перелік телекомунікаційних послуг, що надаються Товариством, їх опис і вартість, а також їх порядок замовлення, надання, отримання та тарифікації. Тарифи затверджуються наказами Товариства і розміщуються (оприлюднюються) на офіційному Wеb-сайті Товариства.

1. Предмет Договору. Порядок укладання Договору.

1.1  Цим Договором визначається порядок взаємовідносин Сторін під час надання Товариством телекомунікаційної послуги Абонентові. Ця пропозиція адресована всім фізичним та/або юридичним особам, які бажають скористатися телекомунікаційною послугою, і мають технічну можливість одержання телекомунікаційної послуги.

Під технічною можливістю розуміється знаходження Абонента на території розміщення телекомунікаційної мережі, а також наявність  налаштованого кінцевого обладнання Абонента.

1.2  В рамках цього Договору Товариство зобов’язується надавати Абоненту телекомунікаційні послуги, які Абонент зобов’язується приймати та сплачувати відповідно до умов цього Договору та встановлених Тарифів.

В рамках цього Договору Товариство зобов’язується за замовленням Абонента виконати комплекс робіт з підключення кінцевого обладнання Абонента до телекомунікаційної мережі Товариства та здійснити первинну налаштування кінцевого обладнання Абонента, а Абонент зобов’язується прийняти результати виконаних робіт та оплатити їх.

Умови та порядок виконання робіт з підключення кінцевого обладнання Абонента до телекомунікаційної мережі Товариства визначені Розділом 2 цього Договору.

1.4 Всі зміни та доповнення до цього Договору оприлюднюються на офіційному Wеb-сайті Товариства в порядку, зазначеному в Розділі 8 цього Договору.

1.5 Всі умови цього Договорує обов’язковими як для Абонента, так і для Товариства. Перед початком користування телекомунікаційною послугою Абонент зобов’язаний ознайомитися з умовами цього Договору, оформити заяву про приєднання до цього Договору, а також сплатити абонентську плату у встановленому розмірі.

1.6  Цей Договір укладається шляхом акцепту Абонентом його істотних умов без підписання сторонами і без зазначення особистих даних Абонента.

1.7 Після з’ясування технічної можливості підключення Абонент має можливість здійснити акцепт цього Договору.

1.8 Повним і беззастережним акцептом цього Договору відповідно до статті 634 Цивільного кодексу України є факти оформлення Абонентом заяви про приєднання, а також оплати Абонентом абонентської плати.

1.9 Договір, укладений Абонентом за допомогою акцепту публічної оферти, має юридичну чинність у відповідності зі статтею 634 Цивільного кодексу України і є рівносильним договору, підписаному сторонами.

1.10 Абонент, що оформив заяву про приєднання та сплатив абонентську плату вважається таким, що ознайомився і згоден з умовами цього Договору.

 

2. Підключення кінцевого обладнання Абонента.

2.1  Після здійснення Абонентом акцепту цього Договору Товариство здійснює підключення Абонента до телекомунікаційної мережі. Підключення кінцевого обладнання Абонента до телекомунікаційної мережі здійснюється шляхом їх з’єднання за допомогою кабелю (коаксіального, оптичного, витої пари) і з’єднувачів (RJ-45 або інші) з метою утворення фізичного каналу від обладнання Товариства до обладнання Абонента.

2.2  При підключенні кабель доводиться до квартири (офіса) Абонента і залишається запас, достатній для прокладки всередині приміщення до кінцевого обладнання Абонента (не більше ніж 15 метрів).

Прокладку кабелю всередині приміщення Абонент виконує самостійно і за власний рахунок, або за окремою домовленістю з Товариством.

2.3  Робота з підключення кінцевого обладнання Абонента до телекомунікаційної мережі Товариства здійснюється протягом 7(семи) робочих днів після акцепту цього Договору, за умови внесення Абонентом передбаченої чинним Тарифом місячної плати за надання послуг з постійного доступу до мережі Інтернет (відповідно до обраного тарифного плану).

2.4  Робота з підключення кінцевого обладнання Абонента до телекомунікаційної мережі вважається виконаною Товариством та прийнятою Абонентом після проставлення Абонентом підпису на заяві про приєднання до Договору за відсутністю претензій та зауважень до якості сигналу, який виводиться на кінцеве обладнання Абонента.

2.5  Для виконання робіт з підключення Абонент повинен надати кінцеве обладнання (працездатний ПК із вільним для встановлення мережевої карти РСІ роз’ємом та мережевою картою РСІ 10/100 Мбіт/с для ІВМ-сумісного ПК), а також гарантувати відсутність вірусів, відсутність апаратних та програмних конфліктів тощо.

У випадку невиконання зазначених умов встановлення мережевої карти та налаштування програмного забезпечення може бути проведене спеціалістами Товариства за окрему оплату. При невиконанні зазначених вище вимог, Абоненту повідомляються параметри настройки і Абонент виконує налаштування самостійно. У такому випадку підключення вважається виконаним при демонстрації працездатності мережі і можливості виходу в мережу Інтернет з обладнання Товариства.

 

3. Вартість послуг та порядок розрахунків.

3.1  Передбачені цим Договором роботи та послуги надаються за попередньою оплатою.

3.2  Вартість послуг і робіт, що надаються Товариством в рамках цього Договору, визначаються на підставі Тарифу, який діє на день розрахунків.

3.3  Тарифи на послуги і роботи, що надаються Товариством в рамках цього Договору,  розміщуються Товариством на офіційному Wеb-сайті Товариства.

3.4  Розрахунки за надані послуги за цим Договором здійснюються Товариством щоденно шляхом списання коштів з особистого рахунка Абонента у розмірі, встановленому чинним на момент списання Тарифом.

3.5 Зарахування коштів (поповнення) на особистий рахунок Абонента здійснюється Товариством на підставі проведених оплат Абонента у формі готівкових або безготівкових платежів в національній валюті України на поточний рахунок Товариства через банківські установи, платіжні термінали або з використанням інших платіжних засобів та платіжних систем (кредитних карток тощо), що представлені на офіційному Wеb-сайті Товариства. Датою оплати вважається дата зарахування коштів на поточний рахунок Товариства або внесення коштів в касу Товариства.

3.6  Товариство має право призупинити надання послуг за цим Договором у випадку утворення нульового або від’ємного значення балансу особистого рахунку Абонента до моменту належного поповнення особистого рахунку (з урахуванням необхідності погашення існуючої заборгованості).

3.7  Розірвання цього Договору чи перерва у наданні послуг з вини Абонента не звільняє Абонента від оплати заборгованості Товариству.

4.  Зобов’язання Сторін.

4.1   Товариство зобов’язується:

4.1.1  Надавати Абоненту зазначені в цьому Договорі та додатках до нього телекомунікаційні послуги за умови підтримання Абонентом позитивного балансу на власному особистого рахунку та виконання взятих на себе зобов’язань;

4.1.2  Надавати Абоненту право безкоштовно користуватися інформаційно-консультаційною службою (відділ технічної підтримки та відділ роботи з абонентами);

4.1.3  Вести облік обсягу та вартості наданих послуг, своєчасності і повноти платежів за їх споживання, кінцевого балансу взаємних розрахунків за цим Договором. Зазначений облік здійснюється Товариством у документальній (наприклад, за допомогою Microsoft WORD тощо), або схематичній (наприклад, за допомогоюMicrosoft EXСEL тощо), або автоматизованій формах. Акцептуючи та приєднуючись до цього Договору Абонент погоджується, що до таких форм/систем обліку спожитих послуг будуть включені відомості про Абонента (персональні дані), які надаватимуться ним Товариству під час укладення та виконання цього Договору;

4.1.4  Надавати можливість Абоненту ознайомлюватися зі станом взаємних розрахунків на офіційному Wеb-сайті Товариства за умови використання логіна та пароля, наданих Абоненту при підключенні;

4.1.5 Не пізніше ніж за 10 (десять) календарних днів повідомляти Абонента щодо змін переліку послуг, умов обслуговування, розміру чи порядку оплати шляхом розміщення відповідних повідомлень на офіційному Wеb-сайті Товариства.

4.2    Абонент зобов’язується:

4.2.1  Надавати достовірні відомості при укладанні цього Договору, а також своєчасно інформувати Товариство про їх зміни;

4.2.2  Підтримувати позитивний баланс власного особистого рахунку, своєчасно здійснювати необхідні авансові платежі на рахунок Товариства;

4.2.3  Виконувати вимоги, викладені в цьому Договорі, споживати послуги з дотриманням вимог діючого законодавства і норм мережевого етикету;

4.2.4  Перевіряти наявність повідомлень від Товариства та переглядати статистичну інформацію, що стосується виконання цього Договору, на офіційному Wеb-сайті Товариства.

4.2.5  Самостійно стежити за показниками статистики та, у разі необхідності, поповнювати власний особистий рахунок шляхом внесення авансових платежів;

4.2.6  Зберігати платіжні документи, що підтверджують внесення авансових платежів на рахунок Товариства, та, за необхідністю, надавати їх копії Товариству;

4.2.7   Вчасно повідомляти Товариство у письмовій формі про свої зауваження щодо якості послуг;

4.2.8  Самостійно відстежувати зміни Тарифу, інші пов’язані із реалізацією умов цього Договору зміни шляхом перегляду офіційного джерела інформації Товариства – Wеb-сайта Товариства, який є обов’язковим для перегляду та прийняттю до відома не рідше ніж один раз на тиждень;

4.2.9  Споживати послуги за цим Договором особисто, для задоволення власних потреб та  не допускати можливості і не створювати передумов для споживання послуг за цим Договором третіми особами.

4.3   Товариство має право:

4.3.1  В односторонньому порядку вносити зміни до переліку послуг, умов іх надання, розміру чи порядку оплати при дотриманні вимог пункту 4.1.5 цього Договору;

4.3.2  Без попереднього попередження тимчасово призупиняти надання Абоненту послуг у випадку порушення останнім вимог пункту 4.2.2  цього Договору;

4.3.3  У будь-який момент в односторонньому порядку без попереднього попередження відмовитись від цього Договору в повному обсязі, що буде мати наслідок у вигляді розірвання цього Договору та припинення зобов’язань Сторін за цим Договором;

4.3.4  Не підтримувати та/або забороняти сервіси, послуги, технології, які суперечать політиці Товариства, та/або які спроможні спричинити шкоду (збитки) Товариству;

4.3.5  Проводити планові та позапланові роботи з технічного обслуговування, ремонту або модернізації обладнання, устаткування і ліній зв’язку з повним або частковим обмеженням у наданні послуг, з попереднім повідомленням Абонента шляхом розміщення відповідної інформації про плановий строк і тривалість перерви на офіційному Wеb-сайті Товариства.

4.3.6  З метою надання послуг за цим Договором збирати, зберігати, обробляти та передавати третім особам персональні дані Абонента, які були надані останнім Товариству під час укладення Договору.

4.4    Абонент має право:

4.4.1  У будь-який момент перевіряти статистичну інформацію та здійснювати власний моніторинг споживання послуг;

4.4.2  У випадку застосування санкцій, передбачених пунктом 4.3.2 цього Договору,  Абонент має право на поновлення надання послуг у повному обсязі за умови повного погашення заборгованості та внесення авансового платежу відповідно до пункту 3.5 цього Договору.

4.4.3  Вільно обирати перелік та вартість послуг, а також спосіб оплати послуг за цим Договором;

4.4.4  Подавати Товариству заяви, претензії, скарги, пропозиції (далі – звернення) з питань надання та отримання телекомунікаційних послуг. Звернення подаються Абонентом у письмовому вигляді і підлягають реєстрації у встановленому Товариством порядку;

4.4.5  На розірвання цього Договору у разі незгоди із запропонованими Товариством змінами відповідно до пункту 4.3.1 цього Договору, з обов’язковим письмовим повідомленням Товариства про своє рішення до моменту набрання такими змінами чинності.

У випадку неповідомлення Товариства про свою незгоду із запропонованими змінами та/або якщо Абонент після набрання таким змінами чинності продовжує користуватись послугами, Товариство вправі вважати, що Абонент згоден з внесеними змінами.

5. Відповідальність Сторін. Вирішення спорів.

5.1   Відповідальність Товариства.

5.1.1  Товариство несе відповідальність за виконання своїх зобов’язань за даним Договором відповідно до чинного законодавства України.

5.1.2  Товариство не несе відповідальність за збитки, що може понести Абонент в результаті використання послуг за цим Договором.

5.1.3  Товариство не несе відповідальність за перерви в наданні послуг у випадку збоїв програмного забезпечення чи обладнання, що належать Абоненту.

5.1.4  Товариство не несе відповідальність за повні чи часткові перерви в наданні послуг, пов’язані з технічним обслуговуванням та/або ремонтом обладнання, настроюванням програмного забезпечення чи проведенням інших робіт (профілактичних, регламентних), викликаних необхідністю підтримки працездатності та розвитку мережі Інтернет.

Інформація щодо  можливих перерв в наданні послуг за цим Договором розміщується на офіційному Wеb-сайті Товариства не менш як за одну добу.

5.1.5  Товариство не несе відповідальність за функціонування і доступ до окремих сегментів мережі Інтернет. Товариство не гарантує можливість інформаційного обміну з тими вузлами чи серверами, які тимчасово чи постійно недоступні через мережу Інтернет.

5.1.6  Товариство не несе відповідальність за будь-які збитки, понесені Абонентом через невірну експлуатацію обладнання та/чи програмного забезпечення, розголошення Абонентом атрибутів авторизованого доступу до послуг або зловмисні дії третіх осіб.

5.1.7   Неотримана Абонентом (втрачена) вигода не підлягає відшкодуванню ні за яких обставин.

5.1.8  Товариство не контролює і не фільтрує передану Замовником у мережі Інтернет інформацію і не несе ніякої відповідальності за зміст такої інформації, у тому числі за матеріали, що можуть носити небажаний характер для Абонента, Товариства чи третіх осіб.

5.1.9  Товариство не контролює і не надає інформацію, послуги, товари і продукти, що поширюються в мережах третіми особами. Уся відповідальність за оцінку повноти, точності і корисності будь-яких думок, ідей, іншої інформації, а також якості і властивостей інформації, послуг, товарів і продуктів, доступних Абоненту в результаті користування послугами, покладається на Абонента.

5.1.10  При виникненні технічних проблем, які ускладнюють або перешкоджають наданню Товариством послуг Абоненту, якщо ці проблеми пов’язані із виходом із ладу обладнання Товариства, Товариство в розумний строк вживає заходів щодо усунення таких проблем і відновлення нормального стану надання послуг.

5.1.11  Товариство зобов’язано усувати пошкодження телекомунікаційної мережі протягом однієї доби (в робочий  час*) з моменту письмового звернення Абонента з приводу пошкодження (якщо усунення таких пошкоджень не потребує більш тривалого часу).

*Робочий час: Пн-Пт з 9.00 до 18.00; Сб-Нд -вихідні дні

5.2   Відповідальність Абонента. 

5.2.1  Абонент несе відповідальність за виконання своїх зобов’язань за Договором у відповідності до чинного законодавства України.

5.2.2  Абонент несе відповідальність відповідно до законодавства України за всі дії, вчинені за допомогою або із використанням послуг, отриманих в рамках цього Договору, а також їх наслідки.

5.2.3  Абонент несе відповідальність за будь-які (у т.ч. несанкціоновані) дії третіх осіб, вчинені при введенні авторизаційних даних Абонента, а також їх наслідки.

5.2.4  Абонент несе відповідальність за дотримання правил, встановлених чинними документами Європейського координаційного органу Інтернет – RIPE http://www.ripe.net, які визначають порядок надання послуг доступу до мережі Інтернет, а також за дотримання норм користування мережею.

5.3   Вирішення спорів.

5.3.1  Суперечки і спори, що виникають за цим Договором чи у зв’язку з ним, Сторони прагнуть вирішити шляхом переговорів і консультацій.

5.3.2 У випадку неможливості вирішити спори згідно з пунктом 5.3.1 цього Договору протягом одного календарного місяця, спори розглядаються в судовому порядку відповідно до законодавства України.

6. Особливі умови.

6.1  Абонент не має право без письмової згоди Товариства надавати іншим фізичним та/або юридичним особам послуги, які Абонент отримує за цим Договором.

6.2  Абонент не має право без письмової згоди Товариства передавати свої права, обов’язки за цим Договором третім особам.

6.3  У випадку порушення вимог пунктів 6.1 – 6.2 цього Договору Товариство має право:

6.3.1  Нарахувати Абоненту штраф у розмірі 300 (триста) грн. за кожне порушення;

6.3.2 На призупинення надання послуг за цим Договором або на розірвання цього Договору в односторонньому порядку.

7. Обставини непереборної сили (форс-мажор).

7.1  Сторони звільняються від відповідальності за часткове чи повне невиконання зобов’язань за цим Договором, якщо таке невиконання зобов’язань є наслідком обставин  непереборної сили (форс-мажору).

7.2  Обставинами непереборної сили варто вважати не існуючі на момент підписання даного Договору обставини, що відбулися не з вини Сторін, походження і дію яких Сторони не могли передбачити заздалегідь.

7.3  Час виконання зобов’язань за цим Договором відкладається при виникненні зазначених у пунктах 7.1 – 7.2 цього Договору обставин на час, протягом якого останні будуть діяти.

 

8. Термін дії Договору. Порядок розірвання Договору.

8.1   Цей Договір вступає в силу з моменту здійснення Абонентом акцепту цього Договору в порядку, встановленим цим Договором, та діє до останнього числа календарного року, в якому Договір був укладений.

8.2  Дія цього Договору пролонгується (подовжується) на наступний календарний рік, якщо жодна зі Сторін письмово не заявила про свої наміри щодо припинення дії цього Договору в строк не пізніше ніж за 14 (чотирнадцять) календарних днів до завершення строку дії цього Договору.

8.3   Дія Договору може бути припинена в будь-який час за згодою Сторін.

8.4  Абонент має право на одностороннє розірвання Договору за умови попереднього письмового повідомленням Товариства за 10 (десять) календарних днів до моменту розірвання, за умови відсутності заборгованості Абонента перед Товариством (нульовий баланс особистого рахунку).

8.5  Товариство має право на одностороннє розірвання цього Договору у випадку недотримання Абонентом умов надання послуг за цим Договором, у випадку, коли Абонент не користується послугами та/або не здійснює необхідні авансові платежі, необхідні для користування послугою, протягом 25 (двадцяти п’яти) календарних днів, за відсутності письмової заяви від Абонента щодо тимчасового припинення користування послугою.

8.6  У випадку припинення дії Договору, якщо на особистому рахунку Абонента залишилися невикористані кошти, Товариство на підставі письмової заяви Абонента виплачує залишок коштів протягом 10 (десяти) робочих днів з моменту отримання заяви.

Кошти, списані на момент розірвання Договору з особистого рахунка Абонента за надані Абоненту послуги, не повертаються і не компенсуються.

 

9. Заключні положення.

9.1  Практика поведінки Сторін, що склалася, або ж практика надання аналогічних послуг та їх використання, не можуть бути причиною для зміни положень цього Договору.

9.2  Акцептуючи та приєднуючись до цього Договору Абонент надає Товариству згоду на обробку (у тому числі, шляхом збирання, реєстрації, накопичення, зберігання, адаптування, зміни, поновлення, використання, поширення, знеособлення, знищення, передачі третім особам) своїх персональних даних, наданих Товариству під час укладення цього Договору.

9.3  Акцептуючи та приєднуючись до цього Договору Абонент підтверджує, що умови Договору ним у повному обсязі прочитані, усвідомлені та зрозумілі.

9.4  Товариство надає послуги та виконує інші обов’язки за цим Договором як самостійно, так і з залученням третіх осіб.

9.5 Цей Договір залишається чинним у випадку зміни реквізитів Сторін, зміни установчих документів Товариства, включаючи, але не обмежуючись, зміною власника, організаційно-правової форми тощо.

 

 

10. Адреса та реквізити Товариства.

Товариство з обмеженою відповідальністю «ТЕНОР»

71502, м. Енергодар, Запорізька область, проспект Будівельників буд. 42, офіс 3.

Засоби зв’язку:

телефони:   (099) 43-000-45; (050) 48-444-33;   (099) 44-54-222

 

Е-mail: i@global-ua.com;

Wеb-сторінка: http://global-ua.com