Global — интернет-провайдер в г. Энергодар » Договор на услуги ТВ

Всё будет хорошо

 

Договор на услуги ТВ

ДОГОВІР ПРИЄДНАННЯ (ОФЕРТА)

ПРО НАДАННЯ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ ПОСЛУГ

м. Енергодар

ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ГЛОБАЛ-МЕДІА», іменоване надалі «Провайдер», в особі директора Петишина Дмитра Валерійовича,який діє на підставі Статуту підприємства, з однієї сторони, та будь­яка  ОСОБА,  іменована надалі «Абонент»,  яка  приєдналась  до цього Договору шляхом підписання  Заяви про приєднання, з іншої сторони, у сумісному згадуванні іменовані «Сторони», керуючись ст. 634 Цивільного кодексу України, Законом України «Про телекомунікації», «Правилами надання телекомунікаційних послуг», склали цей Договір про наступне:

 1. Терміни та визначення

1.1 Абонент – фізична особа, яка приєдналась до цього Договору, та отримує телекомунікаційну послугу відповідно до умов цього Договору.

1.2 Абонентська плата – сума грошових коштів, яка періодично утримується (списується) Провайдером за надання Абоненту телекомунікаційної послуги у розрахунковому періоді.

1.3 Акцепт – повне й беззастережне прийняття Абонентом умов цього Договору приєднання, що підтверджується оформленням Абонентом Заяви про приєднання, а також внесенням абонентської плати.

1.4 Договір – договір приєднання, умови якого встановлені Провайдером, оприлюднені на офіційному web­сайті Провайдера, і який укладається шляхом безумовного приєднання Абонента до Договору в цілому в момент акцепту Абонентом умов цього Договору.

1.5 Кінцеве обладнання – обладнання Абонента, яке призначене для з’єднання з пунктом закінчення телекомунікаційної мережі Товариства з метою забезпечення доступу до телекомунікаційних послуг (персональний комп’ютер, комутатор (світч), маршрутизатор (router), smart приставка, телевізійний приймач, тощо).

1.6 Особовий рахунок – рахунок у обліковій системі Провайдера, на якому фіксуються авансові платежі Абонента та суми коштів, що утримані (списані) як плата за надані телекомунікаційні послуги. Особовий рахунок має унікальний ідентифікатор.

1.7 Особистий кабінет – web­сторінка на web­сайті Провайдера, що містить статистичну інформацію про обсяг отриманих Абонентом телекомунікаційних послуг, поточний стан його особового рахунку та іншу корисну інформацію. Доступ в Особистий кабінет Абонент здійснює за допомогою кінцевого обладнання за адресою web­сайта Провайдера.

1.8 Розрахунковий період – один календарний місяць з моменту надання послуги і по відповідне число наступного календарного місяця.

1.9 Тариф – документ, у якому наводиться перелік телекомунікаційних послуг Провайдера, їх вартість та порядок отримання. Тариф затверджується наказом по підприємству та оприлюднюється на  web­сайті Провайдера.

1.10 Телекомунікаційна мережа – комплекс технічних засобів (єднальних кабелів, проводових ліній, інше), а також стаціонарних і лінійних споруд, призначених для комутації, передавання та/або приймання знаків, сигналів, письмового тексту, зображень та звуків або повідомлень будь­якого роду, який належить та/або використовується Провайдером на підставах, не заборонених чинним законодавством.

1.11 Телекомунікаційна послуга (послуга) – продукт діяльності Провайдера, спрямований на задоволення потреб Абонента у сфері телекомунікацій (передачі та прийому знаків, сигналів, письмового тексту, зображення, звуку, а також повідомлень будь-якого роду за допомогою, у тому числі, телекомунікаційної мережі).

1.12  web­cайт Провайдера – WWW­сервер Провайдера, на якому знаходиться вся необхідна інформація для використання телекомунікаційної послуги, та який доступний в мережі Інтернет за адресою: http://global-ua.com

2. Предмет Договору та порядок його укладення

2.1 Цим Договором визначається порядок взаємовідносин Сторін під час надання Провайдером телекомунікаційних послуг Абонентові.

2.2 В рамках цього Договору Провайдер зобов’язується надавати Абоненту телекомунікаційні послуги,  які Абонент зобов’язується сплачувати відповідно до умов цього Договору та встановлених Провайдером тарифів.

2.3 Ця пропозиція адресована всім фізичним особам, які бажають скористатися телекомунікаційними послугами, і мають технічну можливість їх отримання.

2.4 Під технічною можливістю розуміється знаходження Абонента на території розміщення Телекомунікаційної мережі, наявність у Абонента кінцевого обладнання, а також внутрішньоквартирної (абонентської) кабельної лінії належної якості.

2.5 Всі зміни та доповнення до цього Договору оприлюднюються на web­сайті Провайдера в порядку, встановленому цим Договором.

2.6 Всі умови цього Договору є обов’язковими як для Абонента, так і для Провайдера. Перед початком користування телекомунікаційними послугами Абонент зобов’язаний ознайомитися з умовами цього Договору, оформити Заяву про приєднання до цього Договору, а також сплатити абонентську плату у встановленому розмірі.

2.7  Цей Договір укладається після з’ясування технічної можливості підключення шляхом акцепту Абонентом його істотних умов без підписання сторонами єдиного документа.

2.8 Повним і беззастережним акцептом цього Договору відповідно до статті 634 Цивільного кодексу України є факти оформлення Абонентом заяви про приєднання, а також оплати Абонентом абонентської плати.

2.9 Абонент, який здійснив Акцепт цього Договору, вважається таким, що ознайомився і згоден з умовами цього Договору.

3. Підключення кінцевого обладнання Абонента.

3.1  Після здійснення Абонентом акцепту цього Договору Провайдер здійснює підключення кінцевого Абонента до телекомунікаційної мережі шляхом їх з’єднання за допомогою кабелю (коаксіального, оптичного, витої пари) і з’єднувачів (RJ-45 або інші) з метою утворення фізичного каналу від обладнання Провайдера до кінцевого обладнання Абонента.

3.2  Сторони встановили, що точка розмежування балансової та експлуатаційної відповідальності під час надання телекомунікаційних послуг розташована на кабелі на вході до приміщення Абонента.

3.3  Прокладку кабелю всередині приміщення Абонент виконує за власний рахунок самостійно або за окремою домовленістю з Провайдером.

3.4  Робота з підключення кінцевого обладнання Абонента до телекомунікаційної мережі вважається виконаною Провайдером та прийнятою Абонентом за відсутністю претензій та зауважень до якості сигналу, який виводиться на кінцеве обладнання Абонента.

4. Вартість послуг та порядок розрахунків.

4.1 Передбачені цим Договором телекомунікаційні послуги надаються за попередньою оплатою. Абонентська плата нараховується та сплачується Абонентом на наступний розрахунковий період авансом.

4.2 Розмір абонентської плати визначається чинним на момент надання телекомунікаційних послуг Тарифом, який оприлюднюється Провайдером на офіційному wеb­сайті Провайдера.

4.3 Інформация про здійснені Абонентом платежі, а також про види, обсяг та вартість наданих Абонентові телекомунікаційних послуг відображається та враховується на особовому рахунку Абонента.

4.4 Одержання Провайдером оплат від Абонента відображається на його особовому рахунку збільшенням балансу. Надання телекомунікаційних послуг Абоненту відображається зменшення балансу на вартість наданих Провайдером телекомунікаційних послуг.

4.5 Зарахування коштів (поповнення) на особовий рахунок Абонента здійснюється Провайдером на підставі проведених Абонентом оплат у формі готівкових або безготівкових платежів в національній валюті України способами оплати, що представлені на офіційному wеb­сайті Провайдера. Датою оплати вважається дата зарахування коштів на поточний рахунок Провайдера.

4.6  Розрахунки за надані телекомунікаційні послуги за цим Договором здійснюються Провайдером шляхом періодичного списання коштів з особового рахунка Абонента у розмірі, встановленому чинним на момент списання Тарифом.

4.7  Абонент зобовязаний самостійно проводити авансові платежі за цим Договором таким чином, щоб баланс його особового рахунку залишався позитивним у будь-який момент дії цього Договору.

4.8 Провайдер має право обмежити (повністю або частково) можливість отримання Абонентом замовлених телекомунікаційних послуг у випадку утворення нульового або від’ємного значення балансу особового рахунку Абонента до моменту належного поповнення особистого рахунку (з урахуванням необхідності погашення існуючої заборгованості).

4.9 Обмеження (повністю або частково) можливості отримання Абонентом замовлених телекомунікаційних послуг у випадку утворення нульового або від’ємного значення балансу особистого рахунку Абонента не свідчить про припинення надання Абоненту програмної послуги за цим Договором та/або про припинення цього Договору.

4.10 Розірвання цього Договору чи перерва у наданні послуг з вини Абонента не звільняє Абонента від оплати заборгованості Провайдеру.

5. Зобов’язання Сторін

5.1 Провайдер зобов’язується:

5.1.1 надавати Абоненту зазначені в цьому Договорі та додатках до нього телекомунікаційні послуги за умови підтримання Абонентом позитивного балансу на власному особовому рахунку та виконання взятих на себе зобов’язань.

5.1.2  вести облік обсягу та вартості наданих телекомунікаційних послуг, своєчасності і повноти платежів за їх споживання, кінцевого балансу взаємних розрахунків за цим Договором. Зазначений облік здійснюється Провайдером у документальній (Microsoft WORD, тощо), або схематичній (Microsoft EXСEL тощо), або автоматизованій формах. Акцептуючи та приєднуючись до цього Договору Абонент погоджується, що до такої автоматизованої системи обліку спожитих послуг будуть включені відомості про Абонента (персональні дані), які надаватимуться ним Провайдеру під час укладення та виконання цього Договору.

5.1.3 надавати Абоненту інформацію щодо тарифів на телекомунікаційні послуги та умов укладення Договору.

5.1.4 розглядати скарги та заяви Абонента у встановлені строки та інформувати його про результати розгляду.

5.1.5 не пізніше ніж за 10 (десять) календарних днів інформувати Абонента щодо змін у переліку та/або вартості телекомунікаційних послуг, порядку або розміру оплати, інших умов обслуговування шляхом розміщення відповідних повідомлень на офіційному wеb­сайті Провайдера.

5.2 Абонент зобов’язується:

5.2.1 надавати достовірні відомості під час укладання Договору, а також своєчасно інформувати Провайдера про їх зміни.

5.2.2 самостійно відстежувати стан балансу, підтримувати позитивний баланс власного особового рахунку, своєчасно здійснювати необхідні авансові платежі.

5.2.3 виконувати вимоги, викладені у цьому Договорі, споживати телекомунікаційні послуги з дотриманням вимог чинного законодавства.

5.2.4 регулярно перевіряти наявність повідомлень від Провайдера та переглядати статистичну інформацію, що стосується виконання цього Договору на офіційному wеb­сайті Провайдера.

5.2.5 зберігати платіжні документи, що підтверджують внесення авансових платежів на рахунок Провайдера, та, за необхідністю, надавати їх копії Провайдеру.

5.2.6 споживати телекомунікаційні послуги за цим Договором особисто, для задоволення власних потреб та не допускати можливості і не створювати передумов для споживання послуг за цим Договором третіми особами.

5.3  Провайдер має право:

5.3.1 в односторонньому порядку вносити зміни до переліку та/або вартості телекомунікаційних послуг, порядку або розміру оплати, інших умов обслуговування за умови дотримання вимог пункту 5.1.5 цього Договору.

5.3.2  у випадку порушення Абонентом вимог пункту 5.2.2 цього Договору без попереднього попередження тимчасово обмежити (повністю або частково) можливість отримання Абонентом замовлених телекомунікаційних послуг.

5.3.3 у будь­який момент в односторонньому порядку без попереднього попередження відмовитись від цього Договору в повному обсязі, що буде мати наслідок у вигляді розірвання цього Договору та припинення зобов’язань Сторін за цим Договором.

5.3.4 проводити планові та позапланові роботи з технічного обслуговування, ремонту або модернізації обладнання, устаткування і ліній зв’язку з повним або частковим обмеженням у наданні послуг, з попереднім повідомленням Абонента шляхом розміщення відповідної інформації про плановий строк і тривалість перерви на офіційному wеb­сайті Провайдера.

5.3.5 не підтримувати та/або забороняти сервіси, послуги, технології, які суперечать политиці Провайдера, та/або які спроможні спричинити шкоду (збитки) Провайдеру або іншим абонентам телекомунікаційної мережі.

5.3.6 з метою належного надання телекомунікаційних послуг за цим Договором збирати, зберігати, обробляти та передавати третім особам персональні дані Абонента, які були надані останнім під час укладення цього Договору.

5.3.7 здійснювати запис телефонних розмов між Провайдером та Абонентом під час звернення Абонента до Провайдера з питань виконання Договору або отримання довідкової інформації: а також використовувати записи телефонних розмов згідно вимог чинного законодавства України.

5.4 Абонент має право:

5.4.1 отримувати та споживати телекомунікаційні послуги в порядку, встановленому цим Договором.

5.4.2 вільно обирати спосіб оплати телекомунікаційних послуг за цим Договором.

5.4.3 подавати Провайдеру заяви, претензії, скарги, пропозиції (далі – звернення) з питань надання та отримання телекомунікаційних послуг. Звернення подаються Абонентом у письмовому вигляді і підлягають реєстрації у встановленому Провайдером порядку.

5.4.4 на розірвання цього Договору у разі незгоди із запропонованими Провайдером змінами відповідно до пункту 5.3.1 цього Договору, з обов’язковим письмовим повідомленням Провайдера про своє рішення до моменту набрання такими змінами чинності.

5.4.5 у випадку неповідомлення Провайдера про свою незгоду із запропонованими змінами та/або якщо Абонент після набрання таким змінами чинності продовжує користуватись телекомунікаційними послугами, Провайдер вправі вважати, що Абонент згоден з внесеними змінами.

5.4.6 самостійно здійснювати підключення кінцеве обладнання.

6. Відповідальність Сторін

6.1 Відповідальність Провайдера:

6.1.1 Провайдер несе відповідальність за виконання своїх зобов’язань за цим Договором відповідно до чинного законодавства України.

6.1.2 Провайдер не несе відповідальність перед Абонентом у випадку неналежного технічного стану внутрішньоквартирної кабельної лінії останнього.

6.1.3 Провайдер не несе відповідальність за повні чи часткові перерви/перебої в наданні послуг, пов’язані з технічним обслуговуванням та/або ремонтом обладнання чи проведенням інших робіт (профілактичних, регламентних), викликаних необхідністю підтримки працездатності та розвитку телекомунікаційної мережі.

6.1.4 Інформація щодо можливих перерв в наданні послуг за цим Договором розміщується на офіційному wеb­сайті Провайдера.

6.1.5 При виникненні технічних проблем, які ускладнюють або перешкоджають наданню Провайдером послуг Абоненту, якщо ці проблеми пов’язані із виходом із ладу обладнання Провайдера, Провайдер в розумний строк вживає заходів щодо усунення таких проблем і відновлення нормального стану надання Програмних послуг.

6.1.6 Провайдер зобов’язаний забезпечити усунення пошкодження телекомунікаційної мережі протягом однієї доби з моменту письмового звернення Абонента з приводу пошкодження (якщо усунення таких пошкоджень не потребує більш тривалого часу).

6.2 Відповідальність Абонента:

6.2.1 Абонент несе відповідальність за виконання своїх зобов’язань за Договором у відповідності до чинного законодавства України.

6.2.2  Абонент несе відповідальність за дотримання правил, встановлених чинними документами Європейського координаційного органу Інтернет – RIPE http://www.ripe.net, які визначають порядок надання послуг доступу до мережі Інтернет, а також за дотримання норм користування мережею.

6.2.3 Абонент несе відповідальність за будь-які (у т.ч. несанкціоновані) дії третіх осіб, вчинені при введенні авторизаційних даних Абонента, а також їх наслідки.

7. Вирішення спорів

7.1. Суперечки і спори, що виникають за цим Договором чи у зв’язку з ним, Сторони прагнуть вирішити шляхом переговорів і консультацій.

7.2 У випадку неможливості вирішити спори згідно з пунктом 7.1 цього Договору, спори розглядаються в судовому порядку відповідно до законодавства України.

8. Термін дії Договору. Порядок розірвання Договору

8.1 Цей Договір вступає в силу з моменту здійснення Абонентом Акцепту цього Договору в порядку, встановленим цим Договором, та діє до останнього числа календарного року, в якому Договір був укладений.

8.2  Дія цього Договору пролонгується (подовжується) на наступний календарний рік, якщо жодна зі Сторін письмово не заявила про свої наміри щодо припинення дії цього Договору в строк не пізніше ніж за 10 (десять) календарних днів до завершення строку дії цього Договору.

8.3 Дія Договору може бути припинена в будь­який час за згодою Сторін.

8.4 Провайдер має право на одностороннє розірвання цього Договору у випадку недотримання Абонентом умов надання послуг за цим Договором, у тому числі, у випадку, коли Абонент не користується послугами та/або не здійснює необхідні авансові платежі, необхідні для користування послугою, за відсутності заяви від Абонента щодо тимчасового припинення користування послугою.

8.5 У випадку припинення дії Договору, якщо на особистому рахунку Абонента залишилися невикористані кошти, Провайдер на підставі письмової заяви Абонента виплачує залишок коштів протягом 10 (десяти) робочих днів з моменту отримання заяви. Кошти, списані на момент розірвання Договору з особистого рахунка Абонента за надані Абоненту телекомунікаційні послуги, не повертаються і не компенсуються.

9. Заключні положення.

9.1 Практика поведінки Сторін, що склалася, або ж практика надання аналогічних послуг та їх використання, не можуть бути причиною для зміни положень цього Договору.

9.2 Акцептуючи та приєднуючись до цього Договору Абонент надає Провайдеру згоду на обробку (у тому числі, шляхом збирання, реєстрації, накопичення, зберігання, адаптування, зміни, поновлення, використання, поширення, знеособлення, знищення, передачі третім особам) своїх персональних даних, наданих Провайдеру під час укладення цього Договору.

9.3 Акцептуючи та приєднуючись до цього Договору Абонент підтверджує, що умови Договору ним у повному обсязі прочитані, усвідомлені та зрозумілі.

9.4 Провайдер надає телекомунікаційні послуги та виконує інші обов’язки за цим Договором як самостійно, так і з залученням третіх осіб.

9.5 Цей Договір залишається чинним у випадку зміни реквізитів Сторін, зміни установчих документів Провайдера, включаючи, але не обмежуючись, зміною власника, організаційно­правової форми тощо.

Адреса та реквізити Провайдера

Приватне підприємство «ГЛОБАЛ-МЕДІА»

поштова адреса: 71502, Запорізька область, м. Енергодар, абонентська скринька № 47,

адреса офісу: Запорізька область, м. Енергодар, проспект Будівельників буд. 42, офіс 3

код за ЄДРПОУ 42924732

Засоби зв’язку:

телефони: (099) 43-000-45; (050) 48-444-33;   (099) 44-54-222;

Е­mail:  i@global-ua.com

Wеb­сторінка: http://global-ua.com